6.1. Formació dels pilots aspirants. Generalitats

Printer-friendly versionPDF version

El període de formació dels aspirants és, com a màxim, de nou mesos, amb possibilitat de demanar una pròrroga que no excedirà de tres mesos i que només es concedirà en casos excepcionals i degudament justificats.

Si l'aspirant ho demana i el responsable de formació ho creu necessari, aquest designarà un mentor perquè l'ajudi en aquest període.

A partir de la data d'admissió com a pilot aspirant, i dins del primer trimestre del període de formació, aquest pot demanar la realització de les proves d'aptitud en qualsevol moment sempre i quan l’aspirant hagi volat un mínim de 12 hores amb connexió a VATSIM en el decurs del darrer trimestre.

En cas de superar el primer trimestre del període de formació sense haver demanat les proves d'aptitud, per fer-ho són requisits imprescindibles:

Haver practicat, amb connexió a VATSIM i sota la supervisió del responsable de formació o del mentor que aquest designi, un mínim de 24 hores i tres cicles (1 cicle = 1 enlairament + 1 aterratge) trimestrals. El pilot aspirant és l’únic responsable d’assolir aquests mínims amb supervisió durant el seu període d’aprenentatge i ha de prendre la iniciativa per acordar les sessions de formació amb la persona o persones designades pel Departament de Formació.

Les proves d’aptitud consisteixen en una prova teòrica i una prova pràctica. La teòrica consta d’un seguit de preguntes sobre temes relacionats amb aquest reglament, amb la normativa bàsica de VATSIM (Code of Conduct i Code of Regulations) i amb teoria de l'aviació. La prova pràctica es descriu detalladament en l’apartat següent.

Els pilots aspirants que:

1) No s’hagin posat en contacte amb el responsable de formació en el decurs del primer trimestre, o

2) No s’hagin connectat a VATSIM amb l’indicatiu de pilot aspirant assignat en sessions d’entrenament volant un mínim de 24 hores i tres cicles (1 cicle = 1 enlairament + 1 aterratge per trimestre, o

3) En el termini màxim de nou mesos, comptador des del moment que són admesos en aquesta categoria, no hagin demanat o superat les proves d’aptitud,

perdran automàticament la condició de pilot aspirant i qualsevol vinculació amb l’aerolínia.

Les proves d’aptitud es faran la data i hora que acordin el responsable de formació i l'aspirant. Els aspirants que desitgin fer‐la, hauran de demanar-la escrivint al Departament de Formació abans que acabi el termini corresponent.

En cas de perdre la condició de pilot aspirant i de voler tornar-ne a ser admès, caldrà trametre una nova sol·licitud d’admissió. Això s’acceptarà fins un màxim de tres cops, després dels quals no serà possible incorporar‐se a la companyia.

Els pilots aspirants, un cop superades les proves d’aptitud, accediran al nivell de Segon Oficial d’Hèlix (H‐SO) com a pilot numerari.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k